Informacija tel.:

+37061215864

Ar atrimiausiu metu planuojate keliauti po kitas šalis?

TAIP
NE

Suaktyvėjo panaikinus skyrių

Pa­nai­ki­nu­si sky­rių Pa­kruo­jy­je AB „Lie­tu­vos drau­di­mas“ ne­la­bai ką pra­lai­mė­jo: bu­vę eta­ti­niai sky­riaus dar­buo­to­jai per­si­re­gis­tra­vo dirb­ti in­di­vi­dua­liai ir di­džiu­mą drau­di­mo su­tar­čių pa­si­ra­šo su bu­vu­siu darb­da­viu, o jų klien­tai gau­na ir nau­jų drau­di­mo pa­slau­gų, ku­rių „Lie­tu­vos drau­di­mas“ ne­tei­kia.

„Ma­tyt, dėl to, kad ge­riau ži­no­me „Lie­tu­vos drau­di­mo“ pro­duk­tus, pa­žįs­ta­me žmo­nes, dir­ban­čius šios bend­ro­vės Ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­te, sa­vo klien­tus daž­niau­siai siun­čia­me su­da­ry­ti su­tar­čių su šia bend­ro­ve“, – svars­to bu­vęs „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Pa­kruo­jo sky­riaus va­do­vas, o da­bar - drau­di­mo bro­ke­rio IĮ „Fin­lit­te“ sa­vi­nin­kas And­rius As­traus­kas.

Pa­sak jo, be­veik vi­si bu­vę sky­riaus dar­buo­to­jai ir da­bar ak­ty­viai bend­rau­ja tar­pu­sa­vy­je ir ver­čia­si drau­di­mo tar­pi­nin­ka­vi­mo veik­la.

Vien Pa­kruo­jo maža

Pa­kruo­jo ra­jo­nas – ne­di­de­lė sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je 19 tūkst. gy­ven­to­jų. Drau­di­mo tar­pi­nin­kas čia la­bai ne­įsi­siū­buos, to­dėl ten­ka ro­dy­ti dau­giau su­ma­nu­mo pa­čiam, dai­ry­tis pla­čiau. „Mū­sų lo­gi­ka – tu­rė­ti daug ne­bū­ti­nai di­de­lių klien­tų, o ne vie­ną di­de­lį, – pa­sa­ko­ja ak­ty­viau­siai Pa­kruo­jy­je vei­kian­čio tar­pi­nin­ko „Fin­lit­te“ sa­vi­nin­kas ir pa­aiš­ki­na: – Di­de­lis po ku­rio lai­ko ga­li pa­si­trauk­ti, ir ta­da lik­si be nie­ko. Klien­tas mus ga­li pa­siek­ti vi­są par­ą, kad at­si­ti­kus drau­džia­ma­jam įvy­kiui vė­liau ne­bū­tų prob­le­mų dėl ko­kio nors ne­ap­si­žiū­rė­ji­mo.“

Pa­sak jo, nors Pa­kruo­jy­je įmo­nė uži­ma do­mi­nuo­jan­čias po­zi­ci­jas, vien iš su­tar­čių su vie­ti­nė­mis įmo­nė­mis ir gy­ven­to­jais su­nkiai iš­si­lai­ky­tų, 95 proc. vi­sų drau­di­mo su­tar­čių pa­si­ra­šo­ma su klien­tais iš Kau­no, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio. „Klien­tų ieš­ko­me vi­so­je Lie­tu­vo­je, juo­lab kad da­bar, elek­tro­ni­kos am­žiu­je, at­stu­mas nė­ra kliū­tis, už­ten­ka tu­rė­ti in­ter­ne­tą ir elek­tro­ni­nį pa­štą“, – aiš­ki­na drau­di­mo bro­ke­ris.

Pa­pras­tos gudrybės

Nors įmo­nė orien­tuo­ja­si į daug smul­kių su­tar­čių, pa­grin­di­nis dar­bas yra su įmo­nė­mis. „Pas­te­bė­jo­me, kad dau­gu­mo­je įmo­nių yra drau­di­mo ne­tvar­ka, dėl to ne vie­na jau ne­spė­ja su­žiū­rė­ti, ka­da ku­ri drau­di­mo su­tar­tis bai­gia­si. To­dėl su­ma­nė­me sa­vo klien­tams pa­tar­ti, kaip įves­ti tvar­ką“, – pa­sa­ko­ja A.As­traus­kas ir džiau­gia­si, kad pa­ta­ri­mai klien­tams pa­ti­ko.

Nie­ko ypa­tin­ga lyg ir ne­su­gal­vo­ta, o nau­da aki­vaiz­di. Pa­si­ro­do, už­ten­ka vi­sas drau­di­mo su­tar­tis pa­si­ra­šy­ti tą pa­čią me­tų die­ną, ir at­krin­ta ne tik rū­pes­tis vis­ką pri­si­min­ti, bet ir su­tau­po­ma. Pa­vyz­džiui, vi­siems ve­žė­jų bend­ro­vės au­to­mo­bi­liams ža­lio­ji kor­ta nu­per­ka­ma ba­lan­džio 1 die­ną. Iki tos die­nos ga­lio­ja ir įsi­gy­tų nau­jų vil­ki­kų po­li­sas. Taip pat nu­šau­na­mas ir an­tras zui­kis – kiek­vie­nas drau­di­kas nu­sta­to ma­žes­nę drau­di­mo kai­ną, kai apd­rau­džia­mi ne pa­vie­niai au­to­mo­bi­liai, o vi­sas par­kas. Vien įve­dus to­kią tvar­ką, įmo­nė su­tau­po apie 30 proc. drau­di­mui ski­ria­mų lė­šų.

„A­tro­dy­tų, tai ga­li su­da­ry­ti ne­pa­to­gu­mų, kai rei­kia vie­nu kar­tu di­de­lės su­mos drau­di­mui, – da­ro prie­lai­dą bro­ke­ris ir iš kar­to pa­nei­gia: – Iš ti­krų­jų taip nė­ra, nes drau­di­mo įmo­kas ga­li­ma mo­kė­ti pe­rio­diš­kai da­li­mis, pa­vyz­džiui, kas ket­vir­tį. Ki­ta ver­tus, pa­na­šiai drau­di­mo veik­lą su­tvar­kiu­sią bend­ro­vę ge­riau ver­ti­na drau­di­kai, to­dėl pa­siū­lo pa­lan­kes­nes ir ki­tų drau­di­mo rū­šių kai­nas.“

Drau­di­kas nesiimtų

Drau­di­mo bro­ke­rio ins­ti­tu­ci­ja ypa­tin­ga tuo, kad at­ly­gį gau­da­mas iš drau­di­mo bend­ro­vės bro­ke­ris ne vi­sa­da bū­na jos pu­sė­je, nes gin­čuo­se su drau­di­mo bend­ro­ve jis at­sto­vau­ja klien­to in­te­re­sams. Ki­ti bro­ke­rius dar va­di­na drau­di­mo ad­vo­ka­tais.

Ki­ta sri­tis, ku­rios drau­di­mo bend­ro­vė nie­ka­da ne­siim­tų, – klien­tų, apd­raus­tų ki­to­se drau­di­mo bend­ro­vė­se, juo­lab ki­to­se vals­ty­bė­se, in­te­re­sų gy­ni­mas. „Fin­lit­te“ šią veik­lą iš­plė­to­jo pri­va­lo­mo­jo trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo (va­di­na­mo­sios ža­lio­sios kor­tos) sri­ty­je.

A.As­traus­ko nuo­mo­ne, apie 40 proc. Lie­tu­vos ve­žė­jų ža­lią­ją kor­tą per­ka Ru­si­jos drau­di­mo bend­ro­vė­se. Ši vals­ty­bė prieš pu­san­trų me­tų ta­po Ža­lio­sios kor­tos biu­ro na­re, to­dėl jos drau­di­mo po­li­sai ga­lio­ja ir ki­to­se ša­ly­se. Lie­tu­vo­je ža­lio­ji kor­ta yra tri­gu­bai bran­ges­nė ne­gu Ru­si­jo­je, ir tai vie­nin­te­lis pa­aiš­ki­ni­mas, ko­dėl Lie­tu­vos ve­žė­jai sten­gia­si tap­ti bū­tent Ru­si­jos drau­di­kų klien­tais.

Prob­le­mų ne­re­tai ky­la po drau­džia­mo­jo įvy­kio, nes Ru­si­jos drau­di­mo bend­ro­vės ven­gia kom­pen­suo­ti ža­las, ypač už­sie­nio klien­tams. „Ta­čiau drau­di­kai įsi­pa­rei­go­ja drau­dė­jui vos ga­vę drau­di­mo įmo­ką, ir tuo pa­grin­du, bend­ra­dar­biau­da­mi su Lat­vi­jos ir Ru­si­jos drau­di­mo bro­ke­riais bei ad­vo­ka­tais, daž­nai ga­li­me pa­dė­ti“, – sa­ko A.As­traus­kas.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad pa­si­ra­šy­da­mi drau­di­mo su­tar­tis su Ru­si­jos bend­ro­vė­mis Lie­tu­vos ve­žė­jai apei­na įsta­ty­mus, nes bent kol kas ža­lią­ją kor­tą ga­li­ma pirk­ti tik to­je vals­ty­bė­je, ku­rio­je yra re­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kas, ta­čiau, kaip ro­do pra­kti­ka, šį rei­ka­la­vi­mą ga­li­ma apei­ti. A.As­traus­ko nuo­mo­ne, bro­ke­ris, jei ne­tar­pi­nin­kau­ja įsi­gy­jant ža­lią­ją kor­tą ki­to­je ša­ly­je, o tik pa­de­da at­gau­ti pi­ni­gus iš Ru­si­jos drau­di­kų, el­gia­si ne­pa­žeis­da­mas įsta­ty­mų, nes tei­sė­to­mis prie­mo­nė­mis gi­na Lie­tu­vos ūkio su­bjek­tų in­te­re­sus. „Iš ti­krų­jų drau­dė­jas ga­li ir ne­ži­no­ti, kad drau­di­mo su­tar­ties ne­ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti ki­to­je vals­ty­bė­je. Blo­gai da­ro tie, ku­rie apd­rau­džia už­sie­nio ve­žė­jus, o mū­sų rei­ka­las yra iš­rei­ka­lau­ti drau­di­mo kom­pen­sa­ci­ją, nes už po­li­są juk su­mo­kė­ta ir jis ga­lio­ja vi­so­se ža­lio­sios kor­tos biu­rui pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se“, – pa­brė­žia A.As­traus­kas.

Ki­ta ver­tus, anot jo, ban­dant įsi­gy­ti ža­lią­ją kor­tą Ru­si­jo­je ne­de­rė­tų už­mirš­ti, kad šio­je vals­ty­bė­je daug kas yra šiek tiek ki­taip nei Lie­tu­vo­je ar ki­to­se ES ša­ly­se, to­dėl apd­rau­dus de­šim­ties au­to­mo­bi­lių par­ką ir vi­siems pa­ty­rus po įvy­kį Ru­si­jos drau­di­mo bend­ro­vė ge­riau­siu at­ve­ju ža­lą kom­pen­suos aš­tuo­niems.

Plačiau..

 

finlitte (c) 2011 WEB solutions: WEBO.LT